ฟัง ดาวน์โหลดบันทึกเสียง ภาษาในแต่ละชนเผ่า
และภาษาต่างๆทั่วโลก มี มากกว่า 6,ooo ภาษายังมีอีกหลายภาษา
ที่คุณยังไม่เคยได้ยิน