กรกฏาคม

16-23 กรกฎาคม 2563 ทีมงานGRNประเทศไทยได้ไปเยี่ยมพี่น้องท่างนครพนม ซึ่งเป็นกลุ่มญ้อ  ภูไท และอีสาน


GRNประเทศไทยได้บันทึกเสียงภาษาญ้อที่นครพนม
อำเภอท่าอุเทนที่ผ่านมาและการไปในครั้งเพื่อจะแจกจ่ายบันทึกเสียงนี้
ให้กับคนญ้อได้ฟังเพื่อที่จะให้คนญ้อ ได้เรียนรู้ภาษาของตนเองมากขึ้น
และเห็นคุณค่าทางภาษาวัฒนะธรรมของกลุ่มของตนเองมากขึ้นตลอดจน
ให้คนญ้อมีโอกาศได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตร์ในภาษาของตนเอง

 

 

การไปครั้งนี้เราได้นำบันทึกเสียงภาษาไทยและอีสานไปด้วยเพราะว่าคนในพื้นที่นี้มีหลายๆกลุ่มคนอาศัยอยู่รวมกันจึงเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้พบเจอผู้คนต่างภาษากัน

Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App