ประวัติมูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง

นายโจนาธาน รูลิสันและครอบครัว ซึ่งเป็นชาวอเมริกันได้เดินทางมายังประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อทำงานด้านสำรวจภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ที่มีเอกลัษณ์เป็นของตนเอง ในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว 

วัฒนธรรมสมัยใหม่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก หลายคนได้ละเลยไม่สนใจที่จะอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นเพื่อการธำรงรักษาภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่กับลูกหลานของกลุ่มนั้นๆ ต่อไป จึงได้มีโครงการบันทึกเสียงภาษาต่างๆ เกิดขึ้น และเรื่องราวที่บันทึกนั้นก็ประกอบไปด้วยเรื่องเล่า คำสอนและจริยธรรมทางศาสนา และมีอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทำงานจึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง”
Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App