พันธกิจของเรา

te

พันธกิจของเรา

โดยการพึ่งพาพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานจีอาร์เอ็นประเทศไทย จะร่วมมือกับคริสตจักร
ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ที่มีหัวใจคล้ายคลึงกันเพื่อจัดเตรียมและแจกจ่ายสื่อในการประกาศ
และการสร้างสาวกที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม และสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเยซูครสิต์เป็น
ภาษาถิ่นของคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยและที่ไกลออกไปโดยจะมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยม
สื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลักและกลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง
Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App