ภาพกิจกรรม สอนภาษาอัง….

สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องหนึ่งที่สำนักงานมูลนิธิ

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านน้องฟรอยได้เรียนภาษาอังกฤษเสริมก่อนจะเปิดภาคเรียน

Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App