โครงการ ดนตรี และศิลปะการแสดงเพื่อเยาวชน (W3)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างเยาวชนคนไทยให้มีจริยธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต
2.เพื่อให้เยาวชนคนไทยมีเวทีที่จะสร้างสรรค์การแสดงดนตรี และศิลปะการแสดงในด้านต่างๆ
3.เพื่อส่งเสริม และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนคนไทยด้วยกัน

 เป้าหมาย
1.
เยาวชนคนไทยใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ และมีคุณค่าทั้งต่อตัวเอง และต่อคนอื่น
2.เยาวชนคนไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
3.เยาวชนคนไทยมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
4.เยาวชนคนไทยสามารถแยกแยะสิ่งที่ดี และไม่ดีที่จะช่วยเขาในการดำเนินชีวิตได้
5.เยาวชนคนไทยมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ ทั้งในด้านดนตรี และศิลปะการแสดง
สถานที่ดำเนินการ
1.มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง
2.โรงเรียน คริสตจักร และหน่วยงานที่มีความต้องการให้จัดกิจกรรม

 

Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App