โครงการ สอนภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยาวชนคนไทยให้พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดีขึ้น อันจะทำให้เขามีโอกาสทางด้านการศึกษา และด้านการทำงานที่ดีในอนาคต
2. เพื่อให้เยาวชนคนไทย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมในด้าน ภาษาอังกฤษที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
3. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนหน่วยงาน บุคคล ที่มีความต้องการพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ในภาษาอังกฤษมากขึ้น
2. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
3. ผู้เรียนมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ

สถานที่ดำเนินการ
→ มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง
→ โรงเรียนที่มีความต้องการให้สอนภาษาอังกฤษ
→ หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความต้องการให้สอนภาษาอังกฤษบุคคลที่มีความต้องการให้สอนภาษาอังกฤษ
Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App