โครงการ สัมผัสรักเพื่อสุขภาพ (Love Touch)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นสื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ทำการอบรม ให้ความรู้ ในการบำบัด บรรเทา
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดี
2.
เพื่อออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคนไทยที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง หรือเจ็บป่วย
โดยการพูดคุย ให้กำลังใจ ช่วยเหลือในการบำบัด บรรเทาจากการเจ็บป่วย

เหตุผลของโครงการ (Love Touch)
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ อาจทำให้หลายคน ละเลย
หรือให้ความสนใจน้อยในการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกิน สภาพจิตใจ
การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนสุขภาพร่างการไม่แข็งแรง
หรือมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดขึ้น บางคนมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากความอ่อนแอ หรือความพิการของร่างกาย
แต่เมื่อไม่มีการบำบัด บรรเทา และรักษาอย่างถูกวิธี ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย การได้รับข้อมูล ข่าวสาร หรือการอบรมให้ความรู้ ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน บำบัด บรรเทา และรักษาสุขภาพ
จะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ดีขึ้น ดังนั้นโครงการสัมผัสรักเพื่อสุขภาพ (Love Touch)
จึงขอเป็นสื่อในการให้ข้อมูลข่าวสาร อบรม ให้ความรู้ ในการบำบัด บรรเทา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี
เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการดำเนินชีวิต
Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App