โครงการ เพื่อการบริการชุมชนในพื้นที่ห่างไกล (MGT)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อออกเยี่ยมเยียนพี่น้องคนไทยทุกกลุ่ม ทุกภาษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
2.เพื่อหนุนใจ ให้กำลังใจ และเสริมสร้างชีวิตของคนเหล่านั้นให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพื่อติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือ จัดเตรียมในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพี่น้องคนไทย
ทุกกลุ่มทุกภาษาที่อยู่ในที่ห่างไกล เช่นยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เป้าหมาย
1.พี่น้องคนไทยกลุ่มต่างๆได้รับกำลังใจในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สถานที่ดำเนินการ
1.มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง
2.พื้นที่ๆมีความต้องการ และมีความจำเป็นในการให้บริการ
Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App