หน้าหลัก

มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง มีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอาศัยการสื่อสารมวลชน
๒. เพื่อให้การสนับสนุนด้านการผลิต สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเสียงแก่ชุมชน
๓. เพื่อการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนทุกกลุ่ม ทุกภาษา
๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย จริยธรรมและศาสนา
๕. เพื่อเสริมสร้างและอบรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เป็นผู้นำที่มีจริยธรรมในสังคม
๖. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ   เพื่อสาธารณประโยชน์
๗.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดCopyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App